Какви са Вашите права и Вашите задължения

Вашите права като пациент са утвърдени в Харта за правата на пациента, която можете да прочетете тук. Персоналът на „МБАЛ-Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Елхово, гарантира спазването на Вашите права. Спокойно споделете нещата, които накърняват правата Ви. Без притеснения можете да подадете жалба до началника на отделението, управителя на болницата или друга институция.

Задължение на пациента е да спазва:
– Правилника за вътрешния ред в отделението;
– предписаното му лечение;
– ежедневните указания и препоръки на медицинския и помощния персонал.
Тези изисквания имат за цел подобряване на здравето и съхраняване спокойствието на пациента.