„МБАЛ-Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Елхово е  юридическо лице, което независимо от неговия търговски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и се финансира повече от 50 на сто от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и от общинския бюджет на община Елхово, което го определя като публичноправна организация по смисъла на § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП). В качеството си на публичноправна организация болницата е възложител на обществени поръчки съгласно чл. 7, т. 3 от ЗОП.

Адрес: 8700 гр. Елхово
улица „Чаталджа” № 3
„МБАЛ-Св. Ив. Рилски” ЕООД, гр. Елхово

Управител,
п
редставляващо лице по чл. 8, ал. 3 от ЗОП: Димитър Колев Помаков
тел. 0893 650160

Главен счетоводител: Радка Дражева
тел. 0894 629909

Към профила на купувача…