Структура

   Структурата на болницата включва: консултативно-диагностичен, стационарен и административно-стопански блок. На ІІ-ро ниво на компетентност, съгласно изискванията на съответния медицински стандарт, отговарят отделенията по нервни болести и по физикална и рехабилитационна медицина и клиничната лаборатория. Останалите структурни звена в болницата: клинико-диагностични – микробиология; отделения без легла – хемодиализа и образна диагностика; отделения с легла – педиатрия и вътрешни болести – са от І-во ниво на компетентност, разполагат с квалифицирани специалисти и апаратура, съгласно изискванията на съответния медицински стандарт. Към всяко отделение с легла функционира приемно-консултативен кабинет. В отделенията по детски болести, по вътрешни болести и по неврология са оборудвани легла за интензивни грижи.