ПР-2017-01-14.03.2017 „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА „МБАЛ-СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД, ГРАД ЕЛХОВО” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Лекарствени продукти – общ списък И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 Лабораторни реактиви и консумативи

Линк в сайт на АОП Документация Образец № 1 – заявление за участие Образец № 2 – списък на документите Образец № 3 – ЕЕДОП Образец № 4 – Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС Обр...
Прочети повече